Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedra/ Department of Hydrogeology and Engineering Geology

hydro

Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos specialybės studentai pradėti rengti 1963 metų rudenį, reorganizavus Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geologijos katedrą. Naujos studijų programos būtinumas ruošti kvalifikuotus inžinierius geologus–hidrogeologus, turinčius tvirtus fundamentinės ir taikomosios geologijos mokslų pagrindus iškilo praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje, kai iškilo būtinumas  išplėsti miestų infrastruktūrą, naujų gyvenviečių, elektros stočių, melioracinių sistemų, kelių ir kt. pramonės, energetikos, komunalinio ir žemės ūkio objektų statybą. Aktualia problema tapo aprūpinimas geriamuoju, mineraliniu ir techniniu vandeniu. Šiuo pagrindu hidrogeologai privalėjo detaliai ištirti Lietuvos hidrogeologines sąlygas, atlikti kompleksinę geologinę–hidrogeologinę nuotrauką, nustatyti perspektyvius požeminio vandens telkinius, įvertinti požeminio vandens išteklius ir jų formavimosi ypatumus, sukurti režiminių stebėjimų tinklą, numatyti požeminio vandens apsaugos priemones ir racionalaus naudojimo principus. Inžinieriams geologams reikėjo paruošti rekomendacijas tausojančiam ir tikslingam teritorijų panaudojimui planuojant ir projektuojant inžinerinius statinius. Šiems uždaviniams spręsti buvo reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių ruošimas pagal „Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos“ specialybės studijų programą ir buvo pavestas Vilniaus universitetui. Šie geoinžinerijos geologinės krypties tyrimai lieka aktualus ir dabar.

 Kviečiame studijuoti geologiją VU Geomokslų institute.